Reference

Projekty OSVČ

2018

 • Rekonstrukce příjezdové komunikace k areálu firmy CS-BETON s.r.o. a úprava křižovatky se silnicí II/261, Velké Žernoseky, Gabionová opěrná zeď, RDS
 • Oplocení RD, parc.č. 275/22, k.ú. Březí u Říčan, Gabiony, DSP
 • Celková přestavba a rozšíření ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) Praha na Císařském ostrově, stavba č. 6963, Etapa 0001 - nová vodní linka, Gabionová opěrná zeď pod komunikací SO 20, RDS
 • Uzel Plzeň, 3.stavba, Přesmyk domažlické trati, SO 36-38-62 Kolektor v km 106,917 trati Plzeň - Domažlice; Pažení stavební jámy, RDS
 • SanSwiss s.r.o. Jičín, Novostavba výrobní a skladové haly, Geotechnická zpráva - stanovení sedání podloží nové haly
 • JOTUN CZECH a.s., Nový výrobní závod práškových barev, Návrh úpravy podloží haly
 • Rekonstrukce závodu KOMA MODULAR - Pilotová stěna, DPS
 • Čistírna odpadních vod Nemocnice Na Bulovce, S0 03 Sdružený objekt nádrží - Zajištění  stavební  jámy, DSP
 • Rezidence Na Dračkách; Zajištění stavební jámy + Hlubinné založení, DPS
 • Hala Nad Školou 302, Svratka, geotechnická činnost
 • Oprava mostku přes potok Volanku ve Sběři u č.p.117, RDS
 • Boharyně – stáj pro dojnice s dojírnou, SO-23 Čerpací jímka I, Zajištění stavební jámy, RDS
 • Atletický stadion Kostelec nad Orlicí, Zajištění stavební jámy, RDS
 • Uzel Plzeň 3. Stavba – přesmyk domažlické trati, autorský dozor
 • Retenční nádrž Vinice, zajištění stavební  jámy, DSP
 • Park Inspirace Velké Žernoseky, Gabiony, DPS
 • Modernizace trati Plzeň-Domažlice-státní hranice SRN  4. stavba, úsek Domažlice – státní hranice SRN; SO 41-20-01 Železniční most v ev. km 175,181; SO 41-20-03 Železniční most v ev. km 178,136, Přípravná dokumentace
 • Novostavba sídla firmy a skladového areálu CETL Logistic s.r.o. Ždírec nad Doubravou, Úprava podloží podlah hal a zpevněných ploch; DPS
 • MERKURIA, ul. Argentinská, Praha 7; Statické zajištění konstrukcí mostu Vrbenského, DÚR
 • EVOBUS Holýšov - rozšíření výrobního závodu; opěrné stěny; DPS
 • Rumburk, Kalná – odstranění výusti DC87, Zajištění stavební jámy, RDS
 • Stavební úpravy rodinného domu v Praze, ul. Cukrovarnická 896/77, Praha 6, Statické zajištění obvodových stěn v místě vestavby bazénu, Geotechnický návrh
 • Víceúčelový objekt Kavárna Ořech Mnichovo Hradiště; Zajištění stavební jámy, RDS
 • Havarijní oprava svahu III/11127 – Zdebuzeves, kotvená mikropilotová stěna, RDS
 • Výrobní hala AVAPS Klecany, geotechnický dozor
 • D3 0310/II Hodějovice – Třebonín, SO 209 Most přes údolí Plavnice; Návrh a posouzení založení opěr a konsolidační výpočty přilehlých částí násypů silničního tělesa + Statické posouzení stability za opěrou OP12, PDPS/RDS
 • Rodinný dům, Hradešínská 2555/56, Praha 10, geotechnické posouzení
 • Rekonstrukce a rozšíření budovy školy v Úněticích, Zajištění stavební jámy, DPS
 • Bytový dům Gotthardská 37/4, Praha 6, Hlubinné založení + Zajištění stavební jámy, DSP
 • Logistický park Pavlov Hala Q2, fáze 1 – Gabiony, gabionová opěrná zeď, RDS
 • Libeňské doky – lokalita západ, SO 702 opěrná stěna západního bazénu, Štětovnicová stěna pro vybudování pilotovací roviny, RDS
 • D8 Oprava AB vozovky v km 5,151 až -2,248 L, SO 201 - Rekonstrukce mostů ev. č. D8-000..1 a D8-000..2 – levý most, Zajištění stavební jámy - fáze výstavby 1, VTD
 • Revitalizace svahu pod Cestou Raoula Wallenberga - Velká strahovská zahrada, geotechnické konstrukce, DÚR
 • Město Sázava – protipovodňová opatření; Ochrana území „V Lázních“; SO 04.1 Ochranná nábřežní zeď, Statický výpočet, DPS
 • RD Perníkářka, Na Perníkářce 59/15, Praha 6, zajištění stavební jámy, DPS
 • Bytový dům „SOUTHERN HILL“, Praha 6, ulice Talichova, Zajištění stavební jámy, DÚR
 • Autosalón KIA Robousy, etapa č. 02; geotechnický dozor

 

2017

 • Hradištko pod Medníkem, Rekonstrukce chodníku IV. Etapa, Chodník na pozemku parc. č. 870/1, Zajištění stability svahu, RDS
 • Gabionová opěrná zeď mezi p.č. 305, 306 a p.č. 311/3, 311/11, k.ú. Modřany, RDS
 • Libeř – rozšíření a intenzifikace ČOV; SO-02, SO-06, SO-08 - geotechnické konstrukce (zajištění stavebních jam a gabionová zeď)- DPS
 • Revitalizace nádraží Horní Měcholupy; Gabionová stěna  + zemní práce, DÚR
 • Rozšíření kapacity ČOV Květnice na cílový stav 4.500 EO, SO.03 Aktivační + dosazovací nádrže, Zajištění stavební jámy, RDS
 • II/150 Ledeč nad Sázavou, zkapacitnění komunikace, SO 132 Propustek č. 2; km 0,152.78, Zajištění stavební jámy, RDS
 • Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina, SO 10-20-03 Železniční most ve st. km 23,730, podchod pro cestující; SO 11-20-05 Železniční most v ev. km 28,440, Zajištění stavebních jam + Hlubinné založení, Projekt stavby
 • Středokluky - intenzifikace ČOV; Zajištění stavební jámy, DPS
 • Novostavba bytového domu na  pozemcích  parcelní číslo  3261/1, 3261/2, 3262/1, 3262/2 v  katastrálním území  Vinohrady, Praha 10, ul. Hradešínská; Zajištění a realizace stavební jámy, DPS + autorský dozor
 • Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba; SO 11-18-01; SO 12-18-02 - Konsolidační analýzy násypových těles, Projekt stavby
 • Rekonstrukce Negrelliho viaduktu, SO 14-01 – pažení, RDS
 • Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“; SO 11-19-03.1 t.ú. Přerov – Dluhonice, silniční nadjezd v km 185,338; Návrh a výpočet založení mostu včetně potřebných prekonsolidačních opatření, Projekt stavby
 • Výstavba provozního zázemí ZOO, Expozice australské fauny, ZOO Praha – Venkovní výběhy; Geotechnické konstrukce - DZS
 • I/37 Sazomín, most ev.č. 37-052, SO 182  Mostní provizorium, Pažící konstrukce, RDS
 • Vyvedení kVN z TR PUH směr H. Měcholupy, Praha 22, 15 – Uhříněves, Petrovice, Křeslice, Výkopy pro kabeláž podél místní komunikace na parc. č. 488/1 a 2175, Zajištění stavební jámy, RDS
 • Statické poškození stávající opěrné zdi, ulice Nad Vodárnou, parc.č. 468/1, k.ú. Kosoř, Nová gabionová zeď, statický návrh + geotechnický dozor
 • Rekonstrukce a dostavba areálu Správy služeb hl. m. v MČ Praha - Dubeč, 3.etapa; geotechnický dozor
 • Libeř – rozšíření a intenzifikace ČOV, SO 02 – Sdružené nádrže bioreaktorů; SO 08 – Provozní budova, zajištění stavebních jam, DSP
 • Rekonstrukce opěrné zdi, stará mincovna, Jáchymov; Speciální zakládání - Zajištění svahu; DSP + DPS-    
 • D3 0310/II Hodějovice – Třebonín, SO 211 Most Otmanka v km 146,880 - Konsolidační analýza; VD – ZDS
 • Železniční most SO 12-20-01 v km 43,004, výrobní dokumentace prefabrikátů
 • Bytový dům - Kateřinky AB; ulice Na Křtině, 149 00 Praha-Újezd; statický návrh gabionových stěn + geotechnická činnost
 • Mondi Štětí; DC09 – Kaustifikace a vápenná pec, Plošné a hlubinné založení, DPS
 • D3 0310/II Hodějovice – Třebonín, SO 209 Most přes údolí Plavnice - Statické posouzení stability za opěrou OP12, VD -ZDS
 • D3 0310/II Hodějovice – Třebonín, SO 209 Most přes údolí Plavnice - Návrh a posouzení založení opěr a konsolidační výpočty přilehlých částí násypů silničního tělesa, VD -ZDS
 • D3 0310/II Hodějovice – Třebonín, Mosty SO 203, SO 212, SO 213, SO 216, Návrh a posouzení založení opěr včetně přilehlých částí násypů silničního tělesa; VD – ZDS
 • RD Perníkářka, Na Perníkářce 59/15, Praha 6, Zajištění stavební jámy; DPS
 • ECOFLEX Etapa I.I.VI - Potrubní mosty část 2, Hlubinné založeníů DÚR + DSP
 • Odpočinková zóna Komora - oprava havárie cyklistického oválu, autorský dozor
 • Autosalón KIA Robousy, etapa č. 02; geotechnický dozor
 • Rekonstrukce a přístavba Domova důchodců, Závodu míru 88/96, Karlovy Vary - Stará Role, Zajištění stavební jámy, RDS
 • Výrobní hala AVAPS Klecany, geotechnická a inženýrská činnost
 • VTL Plynovod Moravia; RU 013 Libhošť, statický výpočet betonových základů, DZS
 • Středokluky - intenzifikace ČOV, SO 03 Sdružený objekt - Zajištění stavební jámy, DSP
 • D3 0310/11 Hodějovice – Třebonín, SO 662 Železniční most na trati České Velenice – Plzeň v žkm 209,231, Návrh pažení a posouzení pilotového založení, VD-ZDS
 • Bouda Karlovka - Zárubní gabionové stěny; RDS
 • Datové centrum Hostivař, Objekt Energocentrum, hlubinné založení, RDS
 • ČOV Folmava, Zajištění stavební jámy; RDS
 • Libeňské doky – lokalita západ, SO 702 Opěrná stěna západního bazénu, Štětovnicová stěna pro vybudování pilotovací roviny; RDS
 • D3 0310/11 Hodějovice – Třebonín; SO 202 Dálniční most přes cestu a vodoteč v km 139,074; SO 204 Dálniční most přes vodoteč v km 140,587; SO 205 Dálniční most přes přeložku silnice III/15529 v km 141,114, Založení spodní stavby; PDPS/RDS
 • Odpočinková zóna Komora – oprava havárie cyklistického oválu; DPS
 • Přístavba skladového areálu – Sonepar Hradec Králové; Komunikace a zpevněné plochy; geotechnický dozor
 • Výstavba provozního zázemí ZOO; Expozice australské fauny; ZOO Praha, U Trojského zámku 3/120, 171 00 Praha 7, D - SO 05 –
 • Venkovní výběhy; Geotechnické konstrukce; DÚR +DSP
 • Rezidence Waltrovka, Praha 5, geotechnický návrh a posouzení armované konstrukce zemního valu
 • Most SO 202 na D3 0309/II Ševětín – Borek, výkresy výztuže mostního objektu; RDS
 • Rodinný dům Horní Počernice, k.ú. Horní Počernice, parc.č. 38/1, 38/2; pilotové založení jeřábu (RDS) + geotechnický dozor
 • Bříšťany - Dostavba posklizňové linky a skladovacích sil; SO.1 Hala příjmu; geotechnický dozor
 • Softbalové hřiště Sezimovo Ústí - Terénní úpravy koruny svahu nad gabionovou stěnou; geotechnický dozor
 • Mondi Štětí; DC09 – Kaustifikace a vápenná pec, Plošné a hlubinné založení; DSP
 • Polyfunkční dům, Tyršova ulice, Jičín; geotechnický dozor
 • Nové sídlo JHV Engineering, k.ú. Rosice nad Labem, ČOV a přečerpávací stanice splaškových vod; Zajištění stavební jámy, RDS
 • Mediumpark Hradec Králové; statický návrh zajištění stavební jámy
 • Neratovice – Mlékojedy splašková kanalizace a ČOV; statický návrh zajištění stavební jámy
 • ČOV Horoměřice; statický návrh zajištění stavební jámy
 • Novostavba bytového domu na  pozemcích  parcelní číslo  3261/1, 3261/2, 3262/1, 3262/2 v  katastrálním území  Vinohrady, Praha 10, ul. Hradešínská; SO 02 Zajištění a realizace stavební jámy; DPS
 • Cyklostezka A20, úsek Praha Lahovičky – Praha Strnady na území hl. m. Prahy; statický návrh gabionových zdí, DÚR + DPS
 • Stavební úpravy, přístavba, nástavba a přístavba výtahu objektu č.p.681, Belgická 5, k.ú. Vinohrady, Praha 2; Zajištění stavební jámy a stávajících objektů, DPS
 • Instalace nových zásobníků na DMAAN a DMG, Lučební závody Draslovka a.s. Kolín; návrh plošného založení
 • Zárubní zeď na parcele 150/24 v k.ú. Skřivany; DÚR


2016

 • Rustonka - objekt B; Návrh zajištění stavební jámy
 • Svazek obcí Cecemínsko - Intenzifikace ČOV, SO 02 Sdružené nádrže bioreaktorů; Zajištění stavební jámy, DSP + DPS
 • Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo), SO 33-34-01, SO 03-34-03, SO 03-34-06, SO 03-34-07, SO 03-34-22, SO 03-34-21; Geotechnická projekční činnost, Projekt stavby
 • ECOFLEX – Rozšíření trafostanice a rozvodny, SO02 Rozšíření a úpravy rozvodny R209; Plošné založení, DÚR + DSP
 • Odolena Voda, lokalita Za Humny - zemní val; Goetechnické posouzení
 • Železniční most v km 34,263 na Linii kolejowej nr 107 Nowy Zagórz – Łupków, VTD mostních prefabrikátů
 • Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové; Geotechnická projekční činnost, DÚR
 • Mísení A60; Geotechnické výpočty
 • Bílina - Revitalizace objektů plavecké haly, objekt „B“ (občerstvení, sauna); Speciální zakládání, DPS
 • STK Michle; geotechnická činnost
 • Obytný soubor Nad Modřanskou roklí; Návrh zajištění stavební jámy
 • Nová administrativní budova ERA; ul. Průmyslová, Pardubice, Gabionová stěna; DPS
 • Most ev.č. 167-012 u osady Račí, Dokumentace mostních prefabrikátů; RDS
 • Softbalové hřiště Sezimovo Ústí, Terénní úpravy koruny svahu nad gabionovou stěnou; DPS
 • Areál složek IZS – 2.b Etapa; SO 254 Zpevněné plochy - 2.b etapa, Úprava podloží zpevněných ploch; DSP + DPS
 • Elektrizace trati České Velenice - České Budějovice, 2. etapa, SO 08-38-05 Železniční most v km 200,277; VTD + RDS
 • Elektrizace trati České Velenice - České Budějovice, 2. etapa, SO 08-38-05 Železniční most v km 200,277, SO 08-38-07 most v km 202,416; VTD + RDS
 • Vysokov - hala pivovaru Primátor; geotechnická činnost
 • Novostavba RD Grill, Hluboká nad Vltavou, Opěrná stěna; DPS
 • Kanalizace a ČOV Křenovice, Návrh zajištění stavební jámy
 • Doplnění kanalizace Ostrá, 2 čerpací stanice, RDS - Zajištění stavebních jam
 • Výhledy Barrandov, Retenční nádrž + kompaktní stanice; Návrh zajištění stavební jámy
 • Libeňské doky – lokalita západ, Úprava břehové hrany – vyztužené zemní těleso; Návrh štětovnicové stěny
 • Rekonstrukce ČS Hrnčíře; Návrh zajištění stavební jámy
 • Brumovice - kanalizace a ČOV; Návrhy zajištění stavebních jam
 • I/16 Most ev.č.16-018 - Rekonstrukce mostu; Návrh zajištění stavební jámy
 • D6 Nové Strašecí - Řevničov, VD-ZDS, most SO 1202 přes lesní cestu v km 36,460; návrh hlubinného založení
 • Bytový dom Laskonka, Oporná stena“ v lokalitě Bratislava – Dúbravka, Při Kríži; DPS
 • GEIS-HUB parcel Modletice; Opěrná gabionová stěna; geotechnický návrh
 • Staré Místo, TR 110/35 kV - rek. R 110 kV, R35, eko; geotechnická činnost
 • Zimní stadion Říčany; geotechnická činnost
 • Přístavba objektu č.p. 1058, Husova ulice, Jičín; RDS - návrh hlubinného založení, geotechnický dozor
 • Zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí, Čáslav; geotechnický dozor
 • Residence Moser Karlovy Vary, Úprava podloží komunikací a zpevněných ploch; geotechnické posouzení
 • I/16 MOST ev.č.16-018 - REKONSTRUKCE MOSTU, Zajištění stavební jámy; geotechnický návrh
 • Úpa, Trutnov - Kalná Voda, oprava LB zdi nad jezem, ř.km 54.015 - 54,225, Zajištění stavební jámy; geotechnický návrh
 • ČOV Mariánské Radčice, Zajištění stavebních jam; geotechnický návrh
 • SYNTHOS Kralupy a.s. - Výměna flérové hlavice, Zajištění stavebních jam; geotechnický návrh
 • Jeneč - čerpací stanice ČS1, Nová ČS1 - Zajištění stavební jámy; DPS
 • Bytový dom Laskonka, Zaistenie stavebnej jamy v lokalitě Bratislava – Dúbravka, Při Kríži; RDS
 • ŠKODA PARTS CENTER Mladá Boleslav; geotechnická činnost
 • Uzel Plzeň, 2.stavba - přestavba osobního nádraží včetně mostů Mikulášská, SO 34-37-25 spojná komora; Projekt stavby
 • Areál složek IZS – 1. Etapa; SO 111 Komunikace a zpevněné plochy 1. etapa, Úprava podloží zpevněných ploch; DPS
 • Most v km 1,640 přes Chlumský potok, ev. č. 43-038, Zajištění stavební jámy; geotechnický návrh
 • AREÁL fy GÜHRING s.r.o., k.ú. Líně, Opěrná zeď "2" - Zajištění stavební jámy; geotechnický návrh
 • Brumovice - kanalizace a ČOV, Zajištění stavební jámy; geotechnický návrh
 • CTPark Modřice II, Prodejna nábytku, Zajištění stavební jámy; geotechnický návrh
 • Pivovar Velké Popovice – přístřešek; geotechnická činnost
 • Odpočinková zóna - Areál koupaliště – I. etapa, softballové hřiště Sezimovo Ústí; Geotechnické posouzení stavu stávající gabionové stěny a svahu nad její korunou

 

2015

 • Rekreační oblast Stříbrné jezero Opava – 1.etapa; SO-205 Podchod pod silnicí, DPS
 • Steuken s.r.o. Hradec Králové; geotechnická a inženýrská činnost
 • CASA SERENA Roztěž; geotechnická a inženýrská činnost
 • Stavba č. 8615 „Kolektor Hlávkův Most, Statické posouzení primárních ostění ražených částí
 • Uzel Plzeň, 2.stavba - přestavba osobního nádraží včetně mostů Mikulášská; SO 34-37-07.2 Železniční most v km 102,909 trati Praha – Plzeň; SO 34-38-08 Železniční most v km 349,079 (ev. km 349,082) trati České Budějovice – Plzeň, Zajištění stavebních jam a stávajících konstrukcí, Projekt stavby
 • Bytový dům Michelská, Zajištění stavební jámy, RDS
 • Bytový dům Holečkova; Holečkova 161/48, Praha 5, Zajištění stavební jámy, DSP
 • Autocentrum Jan Šmucler s.r.o., Rozšíření areálu a přístavba autocentra - Plzeň, Borská ulice, statický návrh gabionových zdí, RDS
 • Autosalon KIA Robousy, geotechnická činnost
 • Modernizace trati Tábor - Sudoměřice u Tábora; SO 65-24-01 Zárubní zeď v km 94,000 – 94,290, DSPS
 • Skupinový vodovod Benešov – Sedlčany, armaturní šachty AŠ3 a AŠ4, zajištění stavebních jam, statické výpočty, RDS
 • Vodní dům, Návštěvnické středisko EVL Želivka, statické výpočty gabionových zdí, RDS
 • Zpráva o stavebně – technického stavu objektu č.p. 634 v Resslově ulici v Děčíně
 • Obnova MVE ve Vrchlabí, ř.km 234,290 Labe, geotechnická činnost
 • Protihluková stěna, Multifunkční areál Dolní Břežany; statické posouzení, DÚR + DSP
 • Zvýšení traťové rychlosti v km 26,505 – 29,881 trati Beroun – Rakovník; dočasné rozšíření tělesa cyklostezky - pažící  konstrukce, RDS
 • MÚK Aviatická – Lipská, Praha Ruzyně; SO 03.3 - Úprava MÚK Aviatická Lipská – Opěrné zdi, statický návrh gabionových zdí, RDS
 • Oprava po povodni - most v Ústí u Staré Paky, RDS + DSPS
 • Sanace svahu na pozemcích parc.č. 645/3, 645/9 a 645/10 v k.ú. Mirošovice u Říčan; DÚR + DSP
 • Statické zajištění startovací stavební jámy u vlečky v areálu Lovochemie Lovosice; Geotechnický návrh
 • Modernizace trati Rokycany – Plzeň; SO 33-38-05 Železniční most v ev. km 108,120 - Zajištění provozu v nové koleji č.1 - Tělesa z vyztužených zemin, Výrobně – technická dokumentace
 • Vedení 400 kV V410/419 TR Výškov – TR Čechy Střed, SO 05: V410/419 st.č. 65–163 – st.č. 167-170, STOŽÁR č.122 linky V410, Zajištění stavební jámy, RDS
 • Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2. stavba - I. část ŽST Čelákovice; SO 30-11-01 návrh pražcového podloží; 1. dílčí etapa; Projekt stavby
 • Modernizace trati Rokycany – Plzeň, SO 33-38-03 Železniční most v ev. km 107,234 - Geotechnické posouzení založení OP1; SO 32-38-09 Železniční most v ev. km 106,592 - Zajištění stavební jámy, Výrobně – technická dokumentace
 • JYSK Písek, geotechnická činnost
 • Novostavba rodinného domu RD1, Zahradní ulice parc.č. 197/2, 197/4 a 72/1 v k.ú. Jičín, geotechnické posouzení
 • Nučice, rekonstrukce a intenzifikace ČOV, DSP +DPS
 • Modernizace trati Rokycany – Plzeň; SO 33-38-03 Železniční most v ev. km 107,234; SO 33-38-05 Železniční most v ev. km 108,120 TRATI PRAHA – PLZEŇ, Výrobně – technická dokumentace
 • Rekreační chata na pozemku st.p. 961, parc.č. 997/5, 997/6 a 997/7 v k.ú. Psáry - Geotechnické posouzení terénních úprav
 • Rezidence Lysolaje, geotechnická činnost
 • TR Přeštice - obnova ŘS, ochran, T202 výměna; SO 368 - Havarijní jímky; Geotechnický návrh zajištění stavební jámy
 • I/20 Písek, most ev.č. 20-069, Pažení stavebních jam, Geotechnické posouzení
 • U Koruny č.p.265, Hradec Králové, Dostavba proluky; Zajištění stavební jámy, RDS
 • Ovenecká 33, Pozemek č.425 a 426 v k.ú.Praha - Bubeneč; Zajištění stavební jámy, DPS
 • Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk Domažlické trati; trakční vedení; SO 36-35-03 Plzeň - Křimice, úprava trakčního vedení; základ stožáru 20N - hlubinné založení; Projekt stavby
 • Bytový dům Markéta, Ve Střešovičkách, Praha 6 – Břevnov, Studie optimalizace zajištění stavební jámy
 • Kanalizace a ČOV; Šaratice – Zbýšov – Hostěrádky – Rešov, SO 201, SO 202, SO 203, SO 303, SO 304 – Zajištění stavebních jam, RDS (statické výpočty)
 • Lány – rekonstrukce ČOV; Zajištění stavební jámy – RDS (statický výpočet)
 • NIV příprava R4 most za obcí Dobříš ev.č. 4-022, Zajištění stavební jámy – RDS

 

2014

 • Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati, SO 35-38-01, SO 36-38-01, SO 36-38-02 + SO 37-38-01 a SO 36-33-11, Projekt stavby
 • Rezidence Moser Karlovy Vary, geotechnická činnost
 • Košťálov a Libštát – kanalizace a ČOV, Čerpací stanice Košťálov, Zajištění stavební jámy, RDS
 • Plzeň, Škoda ELU III, TR 110/22 kV, SO 520 - Budova společných provozů, Zajištění stavební jámy, RDS
 • NIV Příprava R4 Most za obcí Dobříš ev.č. 4-022, Zajištění stavební jámy, RDS
 • Rozšíření a dostavba kanalizace v obci Ražice; Sdružený objekt ČOV - Zajištění stavební jámy; DPS
 • Opěrná zeď v ulici Přespolní ve městě Orlová; DÚR
 • MVE Železný Brod - těsnění náhonu; geotechnická činnost
 • JYSK Mělník, geotechnická činnost
 • ŠKODA AUTO Kvasiny - Rozšíření infrastruktury v rámci přístavby logistické haly k montáži M3 – jihovýchod; Geotechnické posouzení vhodnosti místních zemin do zásypů
 • SO 201 Zárubní zdi a SO 301 Odvodnění komunikace
 • KANALIZACE A ČOV HUDLICE; SO 01.2 Sdružený objekt nádrží; Zajištění stavební jámy, RDS
 • R6 Lubenec - Bošov, pilotové založení PHS; RDS
 • Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem, geotechnická činnost
 • III/34413, Most ev.č. 34413-1; přestavba stávajícího mostu v Rozsochatci, geotechnické posouzení staveniště
 • Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklenné nad Oslavou – Ostrov nad Oslavou, SO  04.6 Most v km 76,955 Viadukt Ostrov nad Oslavou - Pažení výkopů na mostě, statické výpočty
 • Průtah Vilémov - SO 101 Opěrná gabionová ze, geotechnická činnost
 • Modernizace trati Rokycany - Plzeň"; Projekt stavby – změna 2; SO 31-38-03 Opěrná zeď v km 92,898-93,045 vpravo; SO 31-38-07 Opěrná zeď v km 93,540-93,660 vpravo
 • Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí; SO 81-01 Úprava Třebovky (změna 1), RDS
 • I/37 MÚK Stéblová; geotechnické posudky
 • Sanace svahu pod chatou na pozemku 308/3 v k.ú. Stříbrná Skalice; DÚR +DSP
 • Novostavba rodinného domu, p.p.č. 1209/2 a 1209/4, k.ú. Železnice; geotechnické posouzení základových poměrů a návrh technických opatření
 • Geotechnické posouzení základových poměrů s ohledem na plánované přitížení objektu Praha 6 – Srbská 486/7
 • Zajištění investoských činností při přípravě Souboru staveb 05; "Op1-1j-Komunikace pro pěší ze sídliště Hlinecká, RDS
 • Sanace svahu pod místní komunikací, parc.č. 162/3, 842,/2 a 906/22 v k.ú. Staré Hrady; Sanace zemního tělesa, DVD
 • Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK; SO 35-38-07.18, Štola pro napojení kanalizace - ul.Šumavská, ražená štola, RDS
 • Modernizace trati Rokycany - Plzeň"; Projekt stavby – změna 2; SO 30-38-06 Opěrná zeď v km 92,770-92,846 vlevo; SO 31-38-01 Opěrná zeď v km 92,893-93,040 vlevo
 • CLASSIC 7 – OBJEKT L, U Uranie 1037/14, 170 00 Praha 7, Statické posouzení zajištění stavební jámy
 • Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly; SO 2203 Úvaly – Běchovice, Blatov;     most km 392,218 (podchod Klánovice); Zajištění stavební jámy, AD
 • PRAKAB - výroba izolačních a plášťových směsí; Zajištění stavební jámy a stávajících základových patek, RDS
 • KANALIZACE A ČOV HUDLICE; SO 01.2 Sdružený objekt nádrží; Zajištění stavební jámy, DPS
 • Čistírna odpadních vod Nemocnice Na Bulovce; S0 03 Sdružený objekt nádrží - Zajištění  stavební  jámy, DSP
 • Staré Nechanice, Stavební úpravy stáje pro dojnice, SO-05 Čerpací jímka I; Zajištění stavební jámy, RDS
 • ATRIUM RADLICKÁ, Radlická 142, Praha 5; Zajištění stavební jámy, RDS+AS
 • Odstranění následků povodní v traťovém úseku Kynšperk nad Ohří – Tršice 1. a 2. TK; SO 034 Gabionové zdi v km 224,819-224,888 a 225,154 500-225,184 500, RDS
 • Modernizace trati Rokycany – Plzeň; SO 30-33-53; SO 30-33-54; SO 30-38-08, SO 30-33-58, SO 30-33-51; SO 30-33-52; SO 30-33-59 a SO 30-33-61; RDS
 • Geochnický dozor "Stavba skladovací haly; k.ú. Malešice; č.kat.723/108, 723/157"

2013

 • I/37 Chrudim, obchvat, úsek Medlešice - silnice I/17, Statický výpočet plošného založení pilířů mostu SO 202 Most v km 2,03308
 • Klecandova, Chodov - zajištění  stavební  jámy, RDS
 • VD Střekov, zajištění svahu, ř. km 767,48, DPS
 • Městské centrum Fontána při ulici Krupská, Mírové náměstí a náměstí Svobody, k.ú. Teplice; geotechnické posouzení skutečného provedení základových konstrukcí
 • Sanace svahu - ulice Pod Vodárnou, Jablonec nad Nisou, DÚR + DSP
 • I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice - silnice I/17, návrh a posouzení hlubinného založení mostu SO 206 v km 5,63272, RDS
 • RD Císařka, Sanace gabionové zdi, RDS
 • I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice - silnice I/17; osouzení založení skruže - SO 201 Most v km 0,61327
 • RD manželů Hurtových, Na Kobylce 106, 252 31 Všenory, Sanace opěrné stěny, DSP
 • Rozšíření výroby KIEKERT CS – Přelouč; IO 13.1 – Parkoviště pod rozvodnou - úprava podloží zpevněných ploch, geotechnický posudek
 • Oprava mostu u č.p.140 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších, DSP
 • Chýně – Sluneční údolí II.etapa, statický návrh gabionových zdí
 • Uzel Plzeň, 1.stavba - přestavba pražského zhlaví; SO 34-38-07.1 Železniční most v km 102,99 trati Plzeň – Cheb; Zajištění stavební jámy + čerpání podzemní vody, Projekt stavby
 • Rodinný dům Bungalov 101; k.ú. Losiná, parc.č. 929/6, Hlubinné založení, DPS
 • Vybudování žel. zastávky Praha – Kačerov; SO 04 - přístup na nástupiště - část 1; SO 05 - Přístup na nástupiště - část 2, Geotechnický posudek
 • Mladá Boleslav TR 110/22 kV; Nová R 22 kV; SO 001 Úprava venk. vedení 22 kV v areálu TR; posouzení základových poměrů patek stožárů linek 22kV
 • Palace Evropa - Mariánské Lázně - změna dokončené stavby Mariánské Lázně, Třebízského; SO 14 Waldheim, Bellaria - zajištění stavební jámy, DPS
 • Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany, Zajištění stavebních jam pro armaturní šachty, DPS
 • Novostavba bytového domu na pozemcích parc. číslo 3261/1, 3261/2, 3262/1, 3262/2 v katastr. území Vinohrady, Praha 10, ul. Hradešínská; hlubinné založení + zajištění stavební jámy, DSP
 • Kanalizace a intenzifikace ČOV Tlučná; Zajištění stavebních jam, RDS
 • Modernizace trati Sudoměřice - Votice; SO 73-20-05 Železniční most v km 106,108 a SO 73-20-11Železniční most v km 108,065; Návrh a posouzení hlubinného založení mostů, Projekt stavby
 • Výstavba sběrače Rokytka, Praha 9; SO 07 Příprava staveniště a speciální zakládání, Pasportizace objektů dotčených stavební jámou
 • II/272 Dolní Cetno, rekonstrukce mostu ev. Č. 272-017; SO 251 Opěrné zdi, Geotechnické práce
 • Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II; SO 743-01 Čerpací stanice č. 1, SO 743-03 Čerpací stanice č. 2, Zajištění stavebních jam pro jímky č.1 a 2, RDS
 • Klecandova, Chodov, stavebně konstrukční část - statika, část A.2; Zajištění stavební jámy, DPS
 • I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice - silnice I/17, hlubinné založení mostu SO 201 v km 0,61327, RDS
 • Technologie pro zpracování biomasy, odpadního dřeva a ostatních dřev. hmot pro peletizaci, Kozomín; zajištění stavební jámy
 • Rezidence SPLENDID, Ovenecká 78/33, Praha 7 – Bubeneč, k.ú. Bubeneč, parcela č. 425, č.426, zajištění  stavební  jámy, DPS

2012

 • Rozvoj a modernizace silnic II. a III. tříd v Ústeckém kraji, Část 1 - Obchvat Podbořany, SO 201 Silniční most přes železniční trať a vlečky v km 3,672 na jižní spojce; hlubinné založení, zajištění stavebních jam
 • Rekonstrukce sportovní haly Letná Praha 7, Zajištění stavební jámy, DSP + DPS
 • Vnitroareálová opěrná zeď PH KOVO – Recycling Cheb s.r.o., DZS + DPS
 • ATRIUM Radlická, Zajištění stavební jámy - optimalizace technického řešení
 • Židovská škola Jičín, Statické zajištění základů dvorní přístavby, DPS
 • Ostrov, bývalé pivovarské sklepy u kláštera; sanace a stabilizace objektů, DSP + DPS
 • SHPP LAC Libérie, Dokumentace ochrany stavby proti vodě, Main design
 • Děčín – Opěrná zeď Žižkova, řešení kritického úseku, Trvale kotvená mikropilotová stěna, RDS
 • D5; km 79,650 vlevo; oprava sesutého svahu, geotechnické posouzení gabionové zdi
 • Zprůchodnění cyklostezky, Praha 9 – Vysočany, statický výpočet gabionových zdí, RDS
 • Modernizace trati Veselí n.L. – Tábor – II. část, Úsek Veselí n.L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí, SO 52-25-01 Zvěrotický tunel, Zlepšení základových poměrů hloubeného tunelu v km 64,445 – 64,655 , Projekt stavby
 • Centrum Sulice - market, restaurace, m.školka, komunikace a inženýrské sítě, k.ú. Sulice, parc. č. 679/19, praha – východ, geotechnické posouzení gabionových zdí
 • Kanalizace Petrohrad, Čerpací stanice ČS1, zajištění stavební jámy
 • Bioplynová stanice Načeradec, zajištění stavební jámy
 • Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová – Opatovice; SO 04-38-10 Zastávka Čeperka, podchod pro cestující v km 12,688; SO 05-38-05 ŽST Opatovice nad Labem, železniční most v km 15,693 – podchod pro pěší a cyklisty; Zajištění stavebních jam
 • Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n., II. část - Praha Hostivař – Praha hl.n., SO 3-20-03 železniční most v ev. km 8,295, Statický výpočet zajištění stavební jámy
 • Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II, SO 743-01 čerpací stanice č. 1, SO 743-03 čerpací stanice č. 2, zajištění stavebních jam pro jímky č.1 a 2
 • Opěrná zeď a terénní úpravy na pozemku parc. č. 495 v k.ú. Záběhlice, Praha 10, DÚR
 • Výstavba Lincoln CZ, rozšíření IV- VI, založení podlah s vyšším užitným zatížením na násypech
 • S-134897 - Praha 12, Točná, Letiště Točná, DTS, kVN, kNN; zatřídění výkopových zemin a hornin dle tříd těžitelnosti
 • Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly, SO 2203 Úvaly - Běchovice, Blatov, most km 329,197 (podchod Klánovice), zajištění stavební jámy
 • Modernizacje linii kolejowej E30 etap II, odcinek Zabrze - Katowice - Krakow Przetarg nr 2 - Modernizacja odcinka: Trzebinia - Krzeszowice (km 29,110 - 46,700 linii nr 133), Návrh založení mostních objektů v žst. Trzebinia včetně pažení stavebních jam
 • Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy, SO 86-25-03 Tomický tunel II, gabionové zdi, RDS
 • Projekt „Nový zdroj 660 MWe v Elektrárně Ledvice“, SO 542-01 – Skládka paliva, Protiprašná stěna č.1 (h=10m) – západní křídlo, posouzení kotvení protiprašné stěny č.1
 • Palace Evropa - Mariánské Lázně - změna dokončené stavby Mariánské Lázně, Třebízského, zajištění stavební jámy, DSP
 • VGP park Plzeň – Bručná, okružní křižovatka na silnici III. třídy, SO 105 - chodníky pro pěší, statické posouzení gabionové zdi
 • Pečky, tr 110/22 kv - nová transformovna, SO 520 - budova společných provozů, zajištění stavební jámy

2011

 • Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora, SO 65-24-01 Zárubní zeď v km 94,000 – 94,290, Projekt stavby
 • Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora, SO 65-20-01 Nový železniční most v km 91,301, přemostění dálnice D3, Zajištění stavebních jam, Projekt stavby
 • Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora, SO 65-25-01 Sudoměřický tunel – statické výpočty primárního ostění ražených tunelů, Projekt stavby
 • Farma Tehov – úpravy komunikací, statické posouzení gabionových zdí, RDS
 • Sanace svahové deformace nad domem č.p. 264 v obci Dubá, DÚR+DPS
 • Silniční okruh kolem Prahy, stavba 514 Lahovice – Slivenec, so 202/1 – most přes Lochkovské údolí, statický výpočet – gabiony u pilíře P4, RDS
 • Považská Bystrica – Považská Teplá, SO 46.38.02 komunikácia cestného nadjazdu v sžkm 172,511, statické posouzení násypového tělesa
 • Opěrná stěna Solopysky, Zajištění sesuvu svahu po havárii stávající opěrné stěny při č.p. 58, DPS
 • Obchodní centrum Podbaba, hlubinné založení + zajištění stavebních jam, RDS
 • Novostavba bytového domu parc. č. 2060, 2061, 2062, k.ú. Strašnice, ul. Na Výsluní, Praha 10, statické zajištění stávající opěrné zdi, DPS + RDS
 • Modernizace trati Veselí n.L. – Tábor – II. část, Úsek Veselí n.L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí, SO 52-25-01 Zvěrotický tunel, Zlepšení základových poměrů hloubeného tunelu v km 64,445 – 64,655 , Projekt stavby
 • Opěrná zeď Loučná - Zálesí km 33,486 - 33,747 Sil. I/44, statické výpočty nosné konstrukce opěrné zdi + zajištění stavební jámy, DZS
 • Silniční most přes Ploučnici ve Vlčím Dole ev. č. 2621-3, SO 102 – rekonstrukce mostu, hlubinné založení, RDS
 • Rekonstrukce objektu a přístavba kongresového sálu Clarion Congress Hotel, hlubinné založení, DSP + DPS
 • ZOD Mrákov – areál bioplynové stanice, statický výpočet gabionových zdí, RDS
 • Penny Market Votice, statické posouzení gabionových zdí
 • Nový zdroj 660 MWe v Elektrárně Ledvice,SO 572-03 – Usazovací nádrž dešťových vod odsíření 1, zajištění stavební jámy, RDS

2010

 • Rekonstrukce a elektrifikace železniční tratě Svilengrad – turecká hranice; založení mostu
 • I/37 Březhrad – Opatovice, SO 201 Most přes Opatovický kanál v km 1,624, statické výpočty pilotového založení objektu a zajištění stavebních jam
 • I/37 Březhrad – Opatovice, SO 202 Most přes Mlýnský náhon v km 2,541, statické výpočty pilotového založení objektu a zajištění stavebních jam
 • Mariánské Lázně, LD Nová Marie, Rekonstrukce Nová Marie, Zajištění stavebních jam, DSP + DPS
 • Rekreační oblast Stříbrné jezero Opava, SO-05 Podchod pod silnicí, DSP
 • Dvorní vestavba, Praha 9, Jandova 185/6, zajištění stavební jámy, RDS
 • Modernizacja linii kolejowej nr 109 Kraków Bieżanów - Wieliczka Rynek, založení 4 mostních objektů
 • Rekonstrukce a dostavba areálu Městské policie hl. m. Prahy v MČ Dubeč, II.etapa, ul. Ke Křížkám, 107 00 Praha – Dubeč, I.O.11 – Geotechnika, Návrh úprav zemní pláně pod komunikacemi a zpevněnými plochami
 • Administrativní budova Českých přístavů, Jankovcova ul., 170 00 Praha 7- Holešovice, zajištění stavební jámy, DSP
 • MARTEK MEDICAL a.s., Obchodní, logistické a školící centrum, Prostějov, SO 002 – Budova, Pilotové založení, DPS
 • Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy, SO 81-11-42.10 Votice, zárubní zeď v st. 115,596 - 115,744; projekt stavby

2009

 • Celková přestavba a rozšíření ÚČOV PRAHA , Zajištění stavební jámy, DSP
 • Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí, zakládání mostů, opěrné zdi, zajištění stavebních jam, Projekt stavby
 • Průjezd uzlem Plzeň ve směru III.TŽK - zárubní zdi navazující na tunelové mosty, Projekt stavby
 • Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí, Opěrná zeď km 36,294 – 36,344; Projekt stavby
 • Rekonstrukce a dostavba areálu „Vršovický zámeček“, Zajištění sanační jámy, RDS
 • IVAX Opava, Založení požární nádrže a chilleru, DPS
 • Výstavba provozního zázemí ZOO, Beringie ZOO Brno, Statické zajištění svahů ve výběhu a posouzení gabionové zídky, DPS
 • Nové spojení Praha hl. n., Mas. n. - Libeň, Vysočany, Holešovice; SO 213 Komunikace pro pěší nad ulicí Sluncová; větev E1 - změna A, RDS
 • Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě, Zajištění stability svahů stavební jámy + návrh mikropilotového založení akustické clony, DPS
 • Nadstavba kotelny ul. Polská, Olomouc, parc. č. 498, k.ú. Povel, plošné založení objektu
 • Odpočinková zóna - areál koupaliště - I. Etapa, Softballové hřiště Sezimovo Ústí, Geotechnické posouzení stavby opěrné stěny
 • Výrobní areál společnosti MSSL ADVANCED POLYMERS v Dolních Ředicích, geotechnické posouzení a návrh řešení průsaků vody do JZ části stavební jámy

2008

 • Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy, Opěrná zeď v st. km 115,027 -115,327; Projekt stavby
 • Hotel YAZZ, Sokolovská 11, Praha 8; Pilotové založení + zajištění stavební jámy, RDS
 • Rekonstrukce a přestavba historických budov, OSC BREDA & WEINSTEIN Opava, Zajištění stavební jámy a pilotové založení, DSP
 • Nový zdroj 660 MWe v Elektrárně Ledvice, Zajištění stavební jámy, RDS
 • Penzion Ráj Špindlerův Mlýn, statické zajištění objektu a stavební jámy
 • Železniční most přes ulici Bartoškova a potok Botič v ev. km 182,741, Návrh založení pilířů P1 a P2, Statický výpočet, Přípravná dokumentace
 • LINDAB – Přístavba haly divize Profil, Na Hůrce 1081/6, Praha 6 – Ruzyně, Pilotové založení, DSP + RDS
 • Stavba: I/14 Smržovka – most ČD, SO 202 Železniční most v ev. km 25,014, Pilotové založení objektu, DSP + RDS
 • SO 59-20-71 ŽST Tábor, železniční most - ev. km 81,835 - prodloužení podchodu, Zajištění stavební jámy, Statický výpočet
 • SYNTHESIA, a.s., odstranění laguny betasmol a laguny destilačních zbytků, Sanace laguny destilačních zbytků, Zajištění sanační jámy
 • Podzemní garáže, Kouřimská 2388/28, Praha 10, studie proveditelnosti
 • Lávka pro cyklisty a pěší přes komunikaci I/30 v Lovosicích, statický výpočet mikropilotového založení
 • ZOO - hrošinec a sloninec, 0001. etapa - pavilon slonů, Trvalé statické zajištění příkopů, ZDS

2007

 • R7 MÚK Bítozeves – MÚK Vysočany, kolektor pro vodovod, DSP + DZS
 • Silnice I/57 Semetín – Bystřička; 2 mosty - založení skruže na ocelových pilotách, RDS
 • Hotel WINDSOR Špindlerův Mlýn, statické zajištění hotelu a stavební jámy
 • Nové spojení, Zárubní zeď v km 0,325 – 0,788 VM, Projket stavby
 • Modernizace trati Rokycany- Plzeň, Tunely Homolka a Chlum, Statický výpočet primárního ostění ražených tunelů, Projekt stavby
 • I/38 KOLÍN OBCHVAT, SO 215 Most v km 2,245 trati ČD Kolín – Ledečko přes I/38 v km 5,948, Statický výpočet založení objektu a zajištění stavební jámy, ZDS
 • Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy, SO 83-20-41 Železniční most v st. km 119,428 (podchod Olbramovice), Zajištění stavební jámy, Statický výpočet, Projekt stavby
 • Optimalizace trati Stříbro – Planá u M. Lázní, SO 59-34-31 Protihluková stěna v km 403,555-403,903 vpravo, Statický posudek navržené PHS SO 59 34 31 a její vliv na stabilitu stáv. svahu, Projekt stavby
 • ČD DDC Modernizace trati Rokycany – Plzeň, SO 30-38-07 – Železniční most v ev.km 92,957, Statický výpočet zajištění stavební jámy, RDS
 • ČD DDC Modernizace trati Rokycany – Plzeň ,SO 31-38-06 – Železniční most (podchod) v ev.km 93,246, Statický výpočet zajištění stavební jámy, RDS
 • Optimalizace trati Stříbro – Planá u M.L., SO 58-38-01 – Železniční most v ev.km 398,194, SO 58-38-02 – Železniční most v ev.km 398,714, SO 60-38-02 – Železniční most v ev.km 404,613, SO 60-38-04 – Železniční most v ev.km 405,932, Statické výpočty + sanace objektů, Projekt stavby
 • Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor, 1. část, úsek Doubí u Tábora – Tábor, SO 58-20-06 Planá nad Lužnicí - Tábor, železniční most - ev. km 78,212, Změna způsobu založení objektu a zajištění stavebních jam, RDS

2006

 • Hotelové a kongresové centrum v Plzni – Hamburk, Zajištění stavební jámy, DSP
 • Dálnice D47, stavba 4704 Lipník nad Bečvou – Bělotín, Kolektor pro vodovod, RDS
 • Vestavba garáží, Kodaňská 23/559, Praha 10, Návrh zajištění stavební jámy, RDS
 • III/03551 Olomouc – most u plynárny ev. č. 03551-02 - založení skruže na ocelových pilotách, RDS
 • Výstavba tunelu a nové železniční tratě mezi Centrem Warszawy a terminálem 2 na letišti Okecie – hloubený tunel
 • Nové spojení, Statické výpočty trvalého ostění tunelů, RDS
 • Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany, SO 26-38-48 – Železniční most v ev.km 76,621, Statický výpočet založení objektu, RDS
 • Obchodní objekt Inter zóna ČB, Návrh pilotového založení objektu
 • Oprava uložení řádu chladicí vody KD 6, Lovochemie a.s., Lovosice, RDS

2005

 • VE MATKA, Makedonie – Zajištění stavební jámy, RDS
 • Dálnice D47, stavba 4704 Lipník nad Bečvou – Bělotín, SO 201 – Dálniční most v km 91,211 přes Přivaděč Lipník, Zajištění stavební jámy
 • Dálnice D47, stavba 4704 Lipník nad Bečvou – Bělotín, SO 204 – Dálniční most v km 92,879 přes vodoteč Hlásenec, Návrh pažení výkopů pro mostní pilíře
 • Přístavba rodinného domu čp.1713, U Perníkářky 12, Praha 5 – Smíchov, Návrh podchycení stávajícího objektu a zajištění stavební jámy pro přístavbu
 • Parkovací dům Libušina ulice – Karlovy Vary, Návrh pilotového založení objektu a zajištění stavební jámy

2004

 • Novostavba rodinného domu č.316, k.ú. Struhařov - ochrana stávající opěrné zídky během výstavby základových pasů

2002

 • Sanace podzákladí a podchycení základů přístavby objektu č.p.1 v Lounkách, RDS

2000

 • Praha – Metro IV.C1, Ražená kanalizační přípojka – snížení hladiny podzemní vody, RDS

1998

 • Nákupní centrum Praha West, Splašková kanalizace – stoka A – ražená část, RDS

Projekty SUDOP PRAHA a.s.

 • MO Zlíchov – Radlická, Podjezd pod tratí ČD, Zajištění stavební jámy + konstrukce hloubeného tunelu
 • Podchod v žst. Poděbrady, Zajištění stavební jámy
 • Přeložka trati Březno – Chomutov, tunel Březenský, Ražený a hloubený tunel včetně stavebních jam
 • Železniční most přes Malši v Českých Budějovicích, Mikropilotové založení
 • Tunel T8 na trati Blansko – Brno – rekonstrukce tunelu
 • Modernizace trati Hrobce – Lovosice, Most v Bohušovicích nad Ohří, Zajištění stavební jámy
 • Modernizace trati Hněvnice – Hrobce, opěrné zdi a 2 mosty v Roudnici nad Labem, sanace
 • Modernizace trati Ústí n./Labem – Děčín, 8 mostů – návrh sanace
 • Děčínské tunely – úprava tunelu pro nové kabelové trasy
 • Modernizace traťového úseku Zábřeh – Krasíkov, Tunel Hněvkovský II., Projekt stavby
 • Mostní estakáda Sluncová – projekt pilotového založení objektu
 • Modernizace traťového úseku Zábřeh – Krasíkov, žel.most v km 34,281, hlubinné založení
 • Modernizace trati Rokycany – Plzeň, tunely Ejpovice – návrh 2 tunelových objektů, Přípravná dokumentace
 • Modernizace trati Sudoměřice – Votice – tunel Deboreč, přípravná dokumentace
 • Modernizace trati Stříbro – Planá u M. L. – 3 tunely – sanace

Ostatní inženýrská činnost

 • I/37 Březhrad - Opatovice, geotechnik zhotovitele, pro STRABAG a.s., 2010 - 2013 (dosud)
 • Smědá, Raspenava, Hejnice, Bílý potok, obnova vodního toku, ř.km 26,40 - 40,15, geotechnický dozor, pro Sweco Hydroprojekt.CZ a.s., 2012 - 2013 (dosud)
 • Obnova mostů po povodních v Hrádku n/Nisou – Funkční celek G, geotechnik zhotovitele, pro M-SILNICE a.s., 2011-2012
 • Silniční okruh kolem Prahy – Stavba 514 Lahovice – Slivenec, supervize stavby, pro FRAM Consult a.s., 2006-2009

-            Rekonstrukce příjezdové komunikace k areálu firmy CS-BETON s.r.o. a úprava křižovatky se silnicí II/261, Velké Žernoseky, Gabionová opěrná zeď, RDS

-            Oplocení RD, parc.č. 275/22, k.ú. Březí u Říčan, Gabiony, DSP

-            Celková přestavba a rozšíření ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) Praha na Císařském ostrově, stavba č. 6963, Etapa 0001 - nová vodní linka, Gabionová opěrná zeď pod komunikací SO 20, RDS

-            Uzel Plzeň, 3.stavba, Přesmyk domažlické trati, SO 36-38-62 Kolektor v km 106,917 trati Plzeň - Domažlice; Pažení stavební jámy, RDS

-            SanSwiss s.r.o. Jičín, Novostavba výrobní a skladové haly, Geotechnická zpráva - stanovení sedání podloží nové haly

-            JOTUN CZECH a.s., Nový výrobní závod práškových barev, Návrh úpravy podloží haly

-            Rekonstrukce závodu KOMA MODULAR - Pilotová stěna, DPS

-            Čistírna odpadních vod Nemocnice Na Bulovce, S0 03 Sdružený objekt nádrží - Zajištění  stavební  jámy, DSP

-            Rezidence Na Dračkách; Zajištění stavební jámy + Hlubinné založení, DPS

-            Hala Nad Školou 302, Svratka, geotechnická činnost

-            Oprava mostku přes potok Volanku ve Sběři u č.p.117, RDS

-            Boharyně – stáj pro dojnice s dojírnou, SO-23 Čerpací jímka I, Zajištění stavební jámy, RDS

-            Atletický stadion Kostelec nad Orlicí, Zajištění stavební jámy, RDS

-            Uzel Plzeň 3. Stavba – přesmyk domažlické trati, autorský dozor

-            Retenční nádrž Vinice, zajištění stavební  jámy, DSP

-            Park Inspirace Velké Žernoseky, Gabiony, DPS

-            Modernizace trati Plzeň-Domažlice-státní hranice SRN  4. stavba, úsek Domažlice – státní hranice SRN; SO 41-20-01 Železniční most v ev. km 175,181; SO 41-20-03 Železniční most v ev. km 178,136, Přípravná dokumentace

-            Novostavba sídla firmy a skladového areálu CETL Logistic s.r.o. Ždírec nad Doubravou, Úprava podloží podlah hal a zpevněných ploch; DPS

-            MERKURIA, ul. Argentinská, Praha 7; Statické zajištění konstrukcí mostu Vrbenského, DÚR

-            EVOBUS Holýšov - rozšíření výrobního závodu; opěrné stěny; DPS

-            Rumburk, Kalná – odstranění výusti DC87, Zajištění stavební jámy, RDS

-            Stavební úpravy rodinného domu v Praze, ul. Cukrovarnická 896/77, Praha 6, Statické zajištění obvodových stěn v místě vestavby bazénu, Geotechnický návrh

-            Víceúčelový objekt Kavárna Ořech Mnichovo Hradiště; Zajištění stavební jámy, RDS

-            Havarijní oprava svahu III/11127 – Zdebuzeves, kotvená mikropilotová stěna, RDS

-            Výrobní hala AVAPS Klecany, geotechnický dozor

-            D3 0310/II Hodějovice – Třebonín, SO 209 Most přes údolí Plavnice; Návrh a posouzení založení opěr a konsolidační výpočty přilehlých částí násypů silničního tělesa + Statické posouzení stability za opěrou OP12, PDPS/RDS

-            Rodinný dům, Hradešínská 2555/56, Praha 10, geotechnické posouzení

-            Rekonstrukce a rozšíření budovy školy v Úněticích, Zajištění stavební jámy, DPS

-            Bytový dům Gotthardská 37/4, Praha 6, Hlubinné založení + Zajištění stavební jámy, DSP

-            Logistický park Pavlov Hala Q2, fáze 1 – Gabiony, gabionová opěrná zeď, RDS

-            Libeňské doky – lokalita západ, SO 702 opěrná stěna západního bazénu, Štětovnicová stěna pro vybudování pilotovací roviny, RDS

-            D8 Oprava AB vozovky v km 5,151 až -2,248 L, SO 201 - Rekonstrukce mostů ev. č. D8-000..1 a D8-000..2 – levý most, Zajištění stavební jámy - fáze výstavby 1, VTD

-            Revitalizace svahu pod Cestou Raoula Wallenberga - Velká strahovská zahrada, geotechnické konstrukce, DÚR

-            Město Sázava – protipovodňová opatření; Ochrana území „V Lázních“; SO 04.1 Ochranná nábřežní zeď, Statický výpočet, DPS

-            RD Perníkářka, Na Perníkářce 59/15, Praha 6, zajištění stavební jámy, DPS

-            Bytový dům „SOUTHERN HILL“, Praha 6, ulice Talichova, Zajištění stavební jámy, DÚR

Autosalón KIA Robousy, etapa č. 02; geotechnický dozor

Copyright © 2014 Ing. Radek Brokl. Všechna práva vyhrazena. | Created by Kotyskova.com